KOSZYK JEST
PUSTY

513511793

k72n@interia.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

Formularz kontaktowy
 •  

                             

                                REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

 Przedsiębiorcą świadczącym usługi drogowego przewozu rzeczy w oparciu o niniejszy Regulamin będący Ogólnymi Warunki Świadczenia Usług Transportowych (dalej zwanymi „Ogólnymi Warunkami”) jest  AUTO-KRZYSZTOF  Krzysztof Naumowicz z siedzibą w Nowinach Wielkich posiadający adres: Nowiny Wielkie ul. Pyrzańska 11,66-460 Witnica, NIP: 5991921872, REGON 080561348 (dalej zwany „Przewoźnikiem”).

 1. Zawarcie umowy
 2. Wykonywanie usług transportowych przez Przewoźnika następuje na podstawie umowy przewozu zawartej na skutek przyjęcia przez Przewoźnika zlecenia transportowego.
 3. Przewoźnik potwierdza przyjęcie zlecenia poprzez przesłanie zleceniodawcy przyjęcia zlecenia w formie dokumentowej w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego lub przystępując do wykonania zlecenia. W razie wprowadzenia przez Przewoźnika zmian do zlecenia - w dokumencie przycięcia zlecenia - umowa zostaje zawarta z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, chyba że zleceniodawca z ciągu 15 minut od otrzymania dokumentu przyjęcia zlecenia odwoła zlecenie lub wprowadzi do niego zmiany. Wówczas zmiany poczytuje się jako nowe zlecenie. Usługi transportowe realizowane są w oparciu o zlecenie transportowe, niniejsze Ogólne Warunki I powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie warunki wykonania zlecenia transportowego przesłane Przewoźnikowi po przyjęciu zlecenia, uznaje się za niewiążące, chyba, że Przewoźnik wyrazi na nie zgodę w formie dokumentowej.
 5. Zleceniodawca zawierając zlecenie albo zlecając dodatkowe usługi wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków w zakresie nieuregulowanym

zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków w zakresie nieuregulowanym innymi wzajemnymi ustaleniami.

 1. Sposób wykonania umowy
 2. Wykonywanie czynności załadunku i rozładunku towaru należy do obowiązków odpowiednio Zleceniodawcy lub występującego w jego imieniu załadowcy albo odbiorcy. Przewoźnik może przyjąć obowiązek wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych po wcześniejszym dokonaniu niezbędnych ustaleń, w szczególności dotyczących sposobu załadunku i rozładunku towaru oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Przewoźnika.
 3. Podwykonawca lub kierowca odbierający ładunek wskazany w zleceniu transportowym nie jest upoważniony do składania bądź przyjmowania w imieniu Przewoźnika oświadczeń woli, a także zaciągania zobowiązań w zakresie zmian, wyłączeń bądź uzupełnień treści zlecenia transportowego, zlecenia na dodatkowe usługi świadczone przez Przewoźnika albo treści niniejszych Ogólnych Warunków.
 4. Za zamieszczenie deklaracji wartości przesyłki lub deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru w liście przewozowym przez Zleceniodawcę lub inną osobę występującą w jego imieniu, Przewoźnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10 % (dziesięciu procent) od zadeklarowanej wartości, chyba, że strony uzgodniły inną wysokość wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany warunków zlecenia transportowego przez zleceniodawcę poprzez zmianę miejsca załadunku, miejsca rozładunku albo wielkości gabarytowej towaru czy jego ciężaru, gdy zmiana skutkuje:
 6. a) zwiększeniem ilości kilometrów, jaka musi zostać pokonana przez Przewoźnika w celu realizacji zlecenia transportowego,
 7. b) zwiększeniem wielkości gabarytowej lub wagi towaru do przewiezienia, Przewoźnikowi – w razie przyjęcia przez niego zmienionych warunków zgodnie z pkt.I.3. powyżej - przysługuje odszkodowanie (za wykonanie nowych instrukcji) w kwocie proporcjonalnej do zwiększonej liczby kilometrów do przejechania, czy też wielkości lub wagi towaru w stosunku do wynikających ze zlecenia transportowego.
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do posługiwania się podczas wykonywania usług przewozowych podwykonawcami, którym może powierzać wykonanie przewozu na każdym etapie jego realizacji.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest wykonać lub zapewnić wykonanie wszelkich obowiązków, które w myśl postanowień zlecenia transportowego, umowy przewozu, Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa spoczywają na nadawcy towaru.
 10. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, obowiązki zleceniodawcy, o których mowa w pkt. 6 powyżej, obejmują w szczególności:
 11. a) przygotowanie i opakowanie przesyłki w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie ładunku, będącego przedmiotem zlecenia transportowego bez ubytków i uszkodzeń,
 12. b) wystawienie dla transportu określonego ładunku listu przewozowego oraz jego kompletne i prawidłowe wypełnienie,
 13. c) załączenie do listu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, d) udzielenie Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu,
 14. e) dokonanie awizacji załadunku i przekazanie informacji Przewoźnikowi przynajmniej na jedną godzinę przed planowanym załadunkiem,
 15. f) dokonanie awizacji rozładunku i przekazanie informacji Przewoźnikowi przynajmniej na jedną godzinę przed planowanym rozładunkiem,
 16. g) udzielanie na prośbę Przewoźnika pomocy w kontakcie z załadowcą lub odbiorcą ładunku określonego w zleceniu transportowym,
 17. h) zwrot Przewoźnikowi dodatkowych, udokumentowanych kosztów, które poniósł w celu realizacji zlecenia transportowego lub instrukcji wydanych przez zleceniodawcę,
 18. i) niezwłoczne przekazanie zastrzeżeń lub uwag do wykonanej usługi, zarówno swoich, jak i odbiorcy ładunku,
 19. j) zobowiązanie każdego z załadowców towaru zleconego do przewozu do: sprawdzenia przed załadunkiem opakowania towaru przekazywanego do transportu oraz jego wagi,
 • załadunku towaru przekazywanego do przewozu na pojazd Przewoźnika,
 • rozmieszczenia ładunku w pojeździe Przewoźnika, w sposób umożliwiający bezpieczny transport towaru, w szczególności chroniący przed jego zniszczeniem czy przeciążeniem osi pojazdu Przewoźnika,
 1. k) zobowiązanie każdego z odbiorców towaru zleconego do przewozu do:
 • zapewnienia dogodnych warunków do ustawienia pojazdu Przewoźnika w miejscu rozładunku,
 • zapewnienia sprzętu niezbędnego do rozładunku towaru,
 • sprawdzenia transportowanego towaru przy rozładunku pod względem ilości i widocznych uszkodzeń.
 1. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wyda dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia transportowego, albo wyda dokumenty nieważne lub nieprawidłowo uzupełnione, zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w związku z tym przez Przewoźnika, a także za utracone przez niego korzyści.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie składać z pominięciem Przewoźnika ofert transportowych kierowcy, do którego otrzymał kontakt w ramach realizacji zlecenia transportowego oraz nie przekazywać kierowcy informacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków współpracy zleceniodawcy z Przewoźnikiem. Powyższy zakaz obowiązuje w czasie wykonywania zlecenia transportowego oraz przez 2 lata od daty jego wykonania. W przypadku naruszenia powyższego zakazu zleceniodawca zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 10.000 zł.

III. Dodatkowe usługi

 1. Przewoźnik może świadczyć usługi dodatkowe w związku z wykonywaniem zlecenia transportowego, a w szczególności:
 2. a) sporządzenie protokołu o stanie przesyłki,
 3. b) postój,
 4. c) inne usługi dodatkowe na indywidualnie uzgodnionych zasadach.
 5. Zleceniodawca, jak i odbiorca towaru wskazani w liście przewozowym są uprawnieni, na każdym etapie realizacji zlecenia transportowego, do zlecenia ustalenia protokolarnego stanu ładunku przekazanego do przewozu. Sporządzenie protokołu o stanie przesyłki dokonywane jest przez Przewoźnika lub jego podwykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) euro netto.
 6. Przewoźnik podstawia pojazd na załadunek lub rozładunek w przedziale czasowym wynikającym ze zlecenia transportowego. Zakładany, maksymalny czas załadunku lub rozładunku wynosi 3 godziny. Za każdą godzinę postoju Przewoźnika ponad 3 godziny - w przypadku przystąpienia do czynności załadunku lub rozładunku, Przewoźnik świadczyć będzie usługę odpłatnego postoju w wysokości 50 (pięćdziesiąt) euro netto za każda rozpoczęta godzinę. Ta sama cena 50 (pięćdziesiąt) Euro netto za każdą rozpoczętą godzinę obowiązuje za świadczenie usługi postoju w przypadku podstawienia pojazdu pod załadunek lub rozładunek w przedziale czasowym wskazanym w zleceniu transportowym i nie przystąpienie do czynności załadunku lub rozładunku przez załadowcę lub rozładowcę.
 7. W przypadku wykonywania zleceń z miejscem rozładunku w siedzibie przewoźnika, pobierana jest opłata za przechowywanie, składowanie, zajęcie placu w wysokości 20 (dwadzieścia )Euro netto za każdy dzień składowania, przechowania, zajęcie placu. Opłata jest naliczana od piątego dnia od daty rozładunku towaru.
 8. Odstąpienie od umowy
 9. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od przyjętego przez Przewoźnika zlecenia transportowego (umowy przewozu) przed przystąpieniem przez Przewoźnika do jego realizacji tj. wysłaniem pojazdu na miejsce załadunku, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego.
 10. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zlecenia transportowego w trakcie jego realizacji (po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku), zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego.
 11. Przewoźnik może odstąpić od umowy przewozu w przypadku, gdy:
 12. a) po podstawieniu środka transportu w miejscu załadunku, zleceniodawca lub występujący w jego imieniu załadowca odmawia wydania ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego,
 13. b) zleceniodawca lub działający w jego imieniu załadowca nie przygotował ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego do wydania lub nie załadował ładunku we wskazanym w zleceniu transportowym terminie (przedziale czasowym) oraz w ciągu jednej godziny po upływie przewidzianego czasu załadunku,
 14. c) przygotowany do wydania ładunek w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w zleceniu transportowym lub dokumentach przewozowych, a w szczególności w zakresie rozmiarów, ilości, ciężaru lub sposobu opakowania,
 15. d) ładunek nie posiada opakowania, w sytuacji gdy jest ono wymagane, jak również, gdy opakowanie zdaniem Przewoźnika jest niedostateczne w danym przypadku lub wadliwe,
 16. e) dane w liście przewozowym będą w jakiejkolwiek części różne od ustaleń wynikających ze zlecenia transportowego (uzgodnień ze zleceniodawcą),
 17. f) stan lub parametry ładunku będą odbiegały od uzgodnionych w zleceniu transportowym, albo ładunek nie będzie nadawał się do przewozu.
 18. W razie odstąpienia przez Przewoźnika od umowy przewozu, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy lub osób występujących w jego imieniu, zleceniodawca zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości określonej w pkt. IV. 2 powyżej.
 19. Odpowiedzialność

Zarówno Przewoźnik, zleceniodawca, jak i inne osoby uczestniczące w realizacji przewozu towaru ponoszą odpowiedzialność na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Reklamacje
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu i prawidłowości wykonania przewozu, osoba uprawniona (zleceniodawca albo odbiorca) może skierować na adres Przewoźnika pisemną reklamację. Reklamacja w zakresie treści oraz załączników winna spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Do reklamacji należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
 4. a) zlecenie transportowe;
 5. b) list przewozowy,
 6. c) protokół szkody – jeżeli został sporządzony,
 7. d) dokument wskazujący wartość towarów objętych zleceniem transportowym (umową przewozu), e) pisemne roszczenie z wyliczeniem powstałej szkody.
 8. Przewoźnik jest uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli są one potrzebne dla rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem reklamacji.
 9. Przewoźnik udzieli odpowiedzi reklamacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego złożenia.
 10. Odpowiedź reklamacyjna może zostać udzielona pisemnie, na adres siedziby przedsiębiorcy składającego reklamację lub w formie stwierdzonej pismem pod adres email wskazany w piśmie reklamacyjnym lub zleceniu transportowym, którego dotyczy reklamacja.
 11. Zleceniodawca ani odbiorca nie mogą dokonywać jakichkolwiek potrąceń wierzytelności przysługujących im wobec Przewoźnika, z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, chyba że Przewoźnik wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 12. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług, w tym usługi, której dotyczy reklamacja.

VII. Ochrona danych

 1. Przewoźnik reprezentowany przez właściciela firmy Krzysztofa Naumowicz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy przewozu, w tym do (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO) zawarcia umowy na podstawie złożonego zlecenia lub zapytania ofertowego, wykonania umowy, umożliwienia świadczenia usług dodatkowych drogą elektroniczną, obsługi zgłoszeń kierowanych do Przewoźnika (np. przez formularz kontaktowy lub email), kontaktowania się Przewoźnika z kontrahentem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Przewoźnika przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przewoźnika (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO), w celu archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych.
 4. Przewoźnik przetwarza następujące dane osobowe: - Finansowe dane identyfikujące, np. Nr NIP; - Imię i nazwisko; - Adres zamieszkania, ew. adres rozliczeniowy i adres wysyłki, - Numer telefonu; - Adres e-mail; - Informacje o płatności - Adres IP; - Informacje dotyczące urządzenia, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu
 5. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi przewozowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, dostarczania narzędzi do wysyłania newsletterów (informacyjnych i marketingowych); innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; podmiotom wspierającym promocje i które współpracują w ramach kampanii marketingowych; Przewoźnik nie będzie przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar .
 6. Przewoźnik przechowuje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przez okres negocjowania umowy względnie czynności poprzedzających jej zawarcie oraz przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, - zapobiegania nadużyciom i oszustwom, - statystycznych i archiwizacyjnych, - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy także dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli były one przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej.
 7. Każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przez Przewoźnika przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. W razie konieczności kontaktu w Przewoźnikiem żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych proszę napisać do nas pod adres email: k72n@interia.pl lub na adres pocztowy: Nowiny Wielkie ul. Pyrzańska 11, 66-460 Witnica z dopiskiem „ dot. danych osobowych gospodarczych.

VIII. Rzeczy zabronione w przewozie

 1. Przewoźnik nie przyjmuje do transportu towarów zabronionych przez regulacje państw, przez które następuje transport Przesyłek lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu pracowników i współpracowników, albo które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne Przesyłki, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie. Zabrania się nadawania następujących przedmiotów: 1) organów i szczątków ludzkich, zwierzęcych lub zwłok;

 2) towarów o szczególnej wartości np. dzieł sztuki, antyków, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, znaczków pocztowych o wysokiej wartości, przedmiotów mające wartość kolekcjonerską;

 3) metali i kamieni szlachetnych;

4) materiałów i przedmiotów wybuchowych, gazów, materiałów ciekłych zapalnych. Materiałów stałych zapalnych, materiałów utleniających, materiałów trujących, materiałów promieniotwórczych, materiałów żrących, innych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych;

5) towarów/materiałów promieniotwórczych, radioaktywnych, toksycznych;

 6) broni palnej i palnej amunicji;

7) żywych zwierząt i roślin, nasion;

 8) futer, kości słoniowej i produktów pochodzących z kości słoniowej, środków psychotropowych, leków, narkotyków;

 9) papierosów, tytoniu, alkoholu oraz innych towarów akcyzowych;

10) papierów wartościowych, certyfikatów, waluty;

11) żywności/żywności świeżej, szybko psującej się, lub wymagającej kontrolowanej temperatury żywności;

12) napojów energetycznych;

13) płynów ustrojowych;

 14) rzeczy łatwo psujących się;

 15) materiałów pornograficznych;

16) przedmiotów lub materiałów, które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne przesyłki;

17) przedmiotów niebezpiecznych lub szkodliwych dla osób i mienia;

18) przedmiotów, których transport musi odbywać się pod plombą celną.

 1. Nie wnosząc zastrzeżeń do niniejszych Ogólnych Warunków, po ich otrzymaniu (lub otrzymaniu linku do strony internetowej z Ogólnymi Warunkami) zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i je akceptuje. Składając Przewoźnikowi zlecenie transportowe zleceniodawca oświadcza również, że nie zleca przewozu ładunku zawierającego przedmioty wskazane w ust. 1. 3. W przypadku wykrycia w przewożonym na zlecenie zleceniodawcy ładunku przedmiotów określonych powyżej w ust. 1, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Przewoźnika w związku z przewożeniem ładunku z rzeczami zabronionymi w przewozie. W takim wypadku zleceniodawca odpowiada także za utracone przez Przewoźnika korIX.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika szkód przewyższających wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Przewoźnik ma prawo domagać się od zleceniodawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, a także utraconych korzyści.
 2. Zleceniodawca nie ma prawa przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających ze zlecenia transportowego, przysługujących mu wobec Przewoźnika, bez zgody Przewoźnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Konwencji CMR, a w sprawach nieuregulowanych w Konwencji CMR, przepisy prawa polskiego.
 4. Ogólne Warunki są powszechnie dostępne w siedzibie Przewoźnika, a ponadto ich treść jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem: https://auto-krzysztof.eu
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Ogólnych Warunków strony poddają rozstrzygnięciu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę (adres) Przewoźnika.
 6. Ogólne Warunku wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl